Selamat datang ke lookyoungest.com. Jika anda melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat penggunaan laman web ini, yang, bersama-sama dengan dasar privasi kami, mengawal hubungan lookyoungest.com dengan anda berhubung dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami.

Istilah ‘lookyoungest.com’ atau ‘kami’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web. Penggunaan laman web ini tertakluk kepada syarat penggunaan berikut:

Kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat umum dan kegunaan anda sahaja. Kandungan mungkin akan diperbaharui dari masa ke masa bagi memastikan maklumat di dalam laman web ini tepat. Notis perubahan mungkin tidak akan diberitahu.

Kami mahupun mana-mana pihak ketiga tidak memberikan sebarang jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami secara nyata mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan sedemikian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan anda terhadap sebarang maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain menurut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.

Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web. Penggunaan tanpa kebenaran laman web ini boleh menimbulkan tuntutan untuk kerosakan dan/atau menjadi kesalahan jenayah.

Dari semasa ke semasa, laman web ini juga boleh memasukkan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong laman web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.

lookyoungest.com berhak untuk membuat perubahan pada laman web atau bahan yang berkaitan dengan laman web tanpa notis.